۸.۱۵.۱۳۸۹

ترس

منوچهر مطیعی تهرانی
ترس در خواب‌های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می‌شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت. نوشته‌اند ترس ایمنی است. اگر از دزد ترسیدید از جانب خویشاوندان یا اهل بیت خود آسیب و زیان می‌بینید. امام جعفر صادق علیه السلام فرموده ترسیدن در خواب نصرت است.

هیچ نظری موجود نیست: