۸.۱۵.۱۳۸۹

ترمه
منوچهر مطیعی تهرانی
ترمه در خواب فریب و نیرنگ است و مجذوب شدن به دنیای خالی از معنویات و ظاهری. چنانچه در خواب ببینید ترمه دارید یا لباسی از ترمه پوشیده‌اید و قطعه‌ای ترمه در لباس خود به کار برده‌اید که با لباس و شخصیت و موقعیت شما هماهنگی و تناسب ندارد گویای آن است که فریب می‌خورید و مجذوب می‌شوید و عمر و وقت خود را تباه کاری بیهوده می‌کنید. حتی ممکن است رشوه قبول کنید. ترمه در خواب رشا و ارتشا است و این در چند مورد ثابت شده. چند حادثه از ارتباط ترمه و رشوه به وسیله معبران متأخر نقل شده که جای آن این جا نیست فقط تصریح می‌شود که ترمه فریب است و گول‌خوردن و گول‌زدن و ارتکاب عمل خلاف بر مبنای شوق و جذبه و از روی طمع و جهل. اگر کسی به شما طاقه‌ای ترمه هدیه داد نشان می‌دهد که موردی برای فریب بزرگ پیش می‌آید که خوب است هوشیار باشید. تعارف ترمه دعوت به انجام کار خلاف و بی‌عدالتی است. اگر از جانب شما ترمه به دیگری تعارف شود خواب می‌گوید که شما دیگری را اغوا می‌کنید.

هیچ نظری موجود نیست: