۸.۱۶.۱۳۸۹

چلوار
منوچهر مطیعی تهرانی
پارچه در علم خواب غم و اندوه شناخته شده و چلوار غمی است که با بی‌گناهی و پاکی اتفاق می‌افتد و در واقع گویای این است که دارنده چلوار در خواب طعمه و قربانی غمی می‌شود که در مورد آن هیچ مسئولیت و گناهی ندارد و بی‌گناه پایش در معرکه کشیده شده است. چلوار هر چه سفیدتر باشد بیگناهی و پاکی و صفای باطن بیشتر است و هر قدر طولانی‌تر و عریض‌تر باشد دامنه غم و اندوه وسیع‌تر.

هیچ نظری موجود نیست: