۸.۲۵.۱۳۸۹

قلیان
منوچهر مطیعی تهرانی
قلیان مانند دیگر وسائل تدخین نشان غم و اندوه و تلخ‌کامی است. چنانچه در خواب ببینید که قلیان می‌کشید و اهل کشیدن قلیان نباشید گرفتار ناراحتی فکر و خیال می‌شوید. اگر ببینید دیگران قلیان می‌کشند و به شما تعارف می‌کنند ولی شما از دود‌کردن آن ابا و اکراه دارید مشکلی پیش می‌آید که دیگران عامل آن هستند و شما هم گرفتار آن می‌شوید. اگر با رغبت قلیان را بگیرید و بکشید خودتان نیز مسئول و مقصر خواهید بود. اگر در خواب ببینید که قلیان چاق می‌کنید دست به کاری می‌زنید که غم می‌آورد. روی‌هم‌رفته قلیان تلخ‌کامی است اما بلا و مصیبت نیست.

هیچ نظری موجود نیست: