۸.۲۵.۱۳۸۹

قلم
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن قلم در خواب نیکو است به‌خصوص آنکه در قرآن از آن به تجلیل نام برده شده و خداوند به آن سوگند یاد کرده است. (ن و القلم و ما یسطرون (و) علم بالقلم و علم الانسان مالم یعلم). چنانچه در خواب ببینید که قلم خوبی در دست دارید که به راحتی می‌نویسد با تدبیر و عقل کارهای بزرگ انجام می‌دهید و پیشرفت‌های معنوی حاصل می‌کنید. اگر قلم خوبی در دست داشته باشید که بر خلاف ظاهرش خوب ننویسد در کاری بزرگ در‌می‌مانید و احساس ضعف می‌کنید. گرفتن قلم از دیگران بشارت است و دادن قلم نیز کمک معنوی است که از جانب دهنده به گیرنده قلم داده می‌شود. اگر در خواب ببینید که قلمی داشته‌اید و آن را گم کرده‌اید توانائی کاری را از دست می‌دهید و چنانچه ببینید قلم‌های زیادی دارید آن چنان قدرت می‌یابید که می‌توانید به دیگران کمک کنید. روی‌هم‌رفته دیدن قلم خوب است.

هیچ نظری موجود نیست: