۸.۱۸.۱۳۸۹

زرشک
منوچهر مطیعی تهرانی
زرشک اگر به درخت باشد هیجان است به‌خصوص اگر سرخی آن را ببینید ولی اگر از درخت بکنید و بخورید غم و اندوه است به خصوص اگر طعم ترش داشته باشد و در عالم خواب ترشی آن را احساس کنید. جمع آوری زرشک از درخت کاری تعبیر می‌شود که خودتان آغاز می‌کنید ولی در نتیجه شما را غمین و اندوهگین می‌کند. اگر زرشک پلو در خواب ببینید نعمتی است که عاید شما می‌شود اما این نعمت سبب اندوه شما می‌گردد.

هیچ نظری موجود نیست: