۸.۲۳.۱۳۸۹

صندوق
منوچهر مطیعی تهرانی
صندوق همسر است یا دوست رازدار و یک‌رنگ. ابن‌سیرین می‌گوید که صندوق در خواب یا جاه است یا زن و هم او از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که صندوق در خواب یا جاه است یا بلندی و رفعت یا زن. اما صندوق دوست خوب و شفیق و رازدار است یا زن که انسان فقط به این دو نفر می‌تواند راز خویش را باز بگوید و به ایشان می‌تواند اعتماد داشته باشد. در شرایطی اتفاق می‌افتد که مردان به همسر خود اعتماد می‌کنند و راز خویش را می‌گویند ولی به پدر و مادر خود این اعتماد را نشان نمی‌دهند. اگر در خواب ببینید صندوقی آهنین دارید یا زنی سالم دارید یا دوستی قابل‌اعتماد. اگر در خواب ببینید که در صندوقی را گشودید و از درون آن چیزی بدیع بیرون آوردید که گمان نداشتید در صندوق باشد و بالجمله از دیدن آن نیز خوشحال شدید صاحب فرزند می‌شوید. اگر در خواب ببینید صندوق نسوز بزرگی دارید دوستی صاحب‌مقام و شخصیت و رازدار می‌یابید که می‌توانید به او مطمئن باشید. اگر دیدید صندوق چوبی و شکسته دارید به همسرتان نمی‌توانید اطمینان داشته باشید یا او بیمار و رنجور می‌شود. همین حالت است اگر ببینید صندوقی داشتید که شکسته یا سوخته یا سوراخ شده است. اگر در خواب ببینید که صندوقی داشته‌اید و آن را دزد برده یا گم کرده‌اید همسرتان را از دست می‌دهید.

هیچ نظری موجود نیست: