۸.۲۳.۱۳۸۹

عاج
منوچهر مطیعی تهرانی
عاج استخوان دندان فیل است. همان‌طور که در بیداری در زندگی عادی ما چیزی است نفیس و گران‌قدر در خواب‌های ما نیز از نفایس محسوب می‌شود و به مال و دارائی و تملک تعبیر می‌گردد. اگر در خواب ببینید که صاحب شمعدان یک شاخه از عاج هستید صاحب فرزندی می‌شوید که خانه شما را روشن می‌کند و در آینده نیز در شما فخر و غرور به وجود می‌آورد. اگر ببینید شمعدانی چند شاخه از عاج دارید خانواده‌ای ممتاز خواهید داشت. اگر ببینید یک شیئی ساخته شده از عاج را خراب می‌کنید مال خود را هدر می‌دهید و به زیان خویش کاری می‌کنید و نوشته‌اند صندوق عاج‌زنی است شریف و ارزنده و چنان چه در خواب ببینید صندوق عاج دارید و چیزی از درون آن بیرون می‌آورید از آن زن صاحب فرزند خواهید شد. اگر میزی از عاج ببینید مهمانی بزرگ و با شخصیت به شما وارد می‌شود. اگر صندلی از عاج باشد ارتقا مقام حاصل می‌کنید.

هیچ نظری موجود نیست: