۸.۱۸.۱۳۸۹

رنده
منوچهر مطیعی تهرانی
رنده دو نوع داریم. یکی رنده آشپزخانه و دیگری رنده نجاری. رنده آشپزخانه زنی است بدخو و تباه‌کننده و اسراف‌گر که در زندگی بیننده خواب را از بین می‌برد و دارائی شوهرش را تباه می‌کند و همان‌طور که رنده می‌خراشد او نیز چنان اسراف‌گری می‌کند که مرد را به خاک مذلت می‌نشاند. اگر در خواب ببینید با رنده آشپزخانه کار می‌کنید چنین زنی در زندگی شما هست یا پیدا می‌شود. رنده‌ نجاری مردی است محکم و استوار و بذال که کارها را سامان می‌بخشد و با اینکه خشونت دارد نرمی و نیکی به‌جای می‌گذارد. داشتن و دیدن چنین رنده‌ای در خواب نشان آن است که با چنان مردی برخورد خواهید نمود و از او سود خواهید برد.

هیچ نظری موجود نیست: