۸.۱۸.۱۳۸۹

رنگ
منوچهر مطیعی تهرانی
امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در خواب مشاهده نمائیم. در این صورت آن چیز محور خواب قرار می‌گیرد و رنگ تفاوت‌هائی در آن به وجود می‌آورد. روی‌هم‌رفته رنگ سفید خوب است. زرد غم و رنج و بیماری است. سیاه و غرور و افتخار و جاه و عزت است. سرخ هیجان و اضطراب است و گاهی شادی و نشاط. سبز خرمی است ولی در برخی مواقع سرخ و سبز اختلافاتی دارند که تشخیص آن با معبر است.

هیچ نظری موجود نیست: