۸.۲۵.۱۳۸۹

فر ـ مو
منوچهر مطیعی تهرانی
اگر مردی در خواب ببیند که سر خود را فر‌زده است در روزهای آینده عملی زشت و ناپسند مرتکب می‌شود که مورد مواخذه قرار می‌گیرد و آبرویش به مخاطره می‌افتد ولی اگر زنی در خواب ببیند که گیسوی خویش را فر زده است درخانواده عزیز می‌شود و شوهر و دیگر کسانی که در خانه هستند نسبت به او توجه بیشتری نشان می‌دهند. فر‌زدن نیز مانند امور مربوط به زنان در رویا برای مردان خوب نیست و فقط برای زنان تعبیر متعادل پیدامی‌کند. آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوائی است.

هیچ نظری موجود نیست: