۸.۲۵.۱۳۸۹

فراش
منوچهر مطیعی تهرانی
فراش را دلال و دلاله تعبیر کرده‌اند. فراش به معنی سرایدار و امربر است. کسی که در غیبت شما نگهبان و مراقب خانه یا دفتر شماست و در حضورتان امر می‌برد و دستورهای سرپائی را انجام می‌دهد. معبران قدیمی نوشته‌اند دیدن فراش در خواب نشان آن است که زن یا مردی دلال و واسطه در زندگی شما پیدا می‌شود که کاری به او رجوع می‌کنید. مثل خرید یا فروش خانه و زمین و اتومبیل. فراش در خواب کسی است که می‌تواند واسطه انجام کارهائی باشد و خودش قابلیت و توانائی انجام کار مشخصی را ندارد. این در صورتی است که فراش را درخواب ببینید ولی اگر ببینید که خودتان فراش شده‌اید نشان آن است که خود شما واسطه انجام کاری می‌شوید که نه سودش به شما می‌رسد و نه زیان آن متوجه شما خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: