۸.۱۶.۱۳۸۹

چمدان
منوچهر مطیعی تهرانی
چمدان یا جامه‌دان خالی، آینده بیننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است. چمدان خالی امیدها و آرزوها و نقشه‌هایی است که برای آینده داریم و چمدان پر از کارهایی است که با موفقیت و عدم موفقیت انجام داده‌ایم. اگر دیدید چندین چمدان کوچک و بزرگ دارید در مقابل پیشنهادهای مختلف قرار می‌گیرید که نمی‌دانید کدامین را انتخاب کنید. چمدانی که در آن بسته نشود طمع است و حرص و آز.

هیچ نظری موجود نیست: