۸.۳۰.۱۳۸۹

کرکس
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست. کرکس دشمنی است بدخواه و صبور که سال‌ها انتظار می‌کشد تا شاهد بدبختی و مرگ و نابودی ما باشد. اگر در خواب ببینید کرکسی بر فراز خانه شما نشسته یا بالای خانه پرواز می‌کند باید هوشیار باشید زیرا نشان آن است که خطری جان شما را تهدید می‌کند. می‌گویند کرکس خادم ملک‌الموت است که به این شکل درآمده. کرکس به‌دنبال ارباب خویش یعنی ملک‌الموت همه‌جا می‌رود و هر جا اربابش بگذرد پس از او می‌رسد و راه خویش را جارو می‌کند و اثری از آنچه ملک جان ستان کرده باقی نمی‌گذارد. معبران کهن خودمان برخلاف معبران غربی درباره کرکس چیزی ننوشته‌اند ولی کلاً آن را خوب ندانسته و شوم معرفی کرده‌اند. اگر در خواب ببینید کرکس‌های زیادی در هوا پرواز می‌کنند در آن منطقه شخص مهمی می‌میرد. اگر صدای کرکس را بشنوید خبر مرگ کسی را به شما خواهند داد که از شنیدن آن خبر اندوهگین می‌شوید. اگر در خواب ببینید کرکسی بر بام خانه شما نشست در خانواده منتظر حوادث نامیمونی باشید. اگر دیدید در خواب کرکسی را با پرتاب سنگ زدید دشمنی را می‌رانید و اگر کشتید دشمنی را از میان برمی‌دارید.

هیچ نظری موجود نیست: