۸.۳۰.۱۳۸۹

کلاغ
منوچهر مطیعی تهرانی
کلاغ در خواب‌های ما شوم و بد‌یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده. صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است. اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می‌‌گوید. اگر در خواب صدای کلاغ‌های بسیاری را بشنوید ولی آنها رانبینید به غربت و تنهائی دچار می‌گردید. اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در‌صورتی‌که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت‌کننده به شما می‌رسد. اگر در خواب ببینید گوشت کلاغ می‌خورید مال حرام به‌دست می‌آورید که خود شما به ناروا‌بودن آن معترف هستید. اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه‌گوئی را از خود می‌رانید و اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته‌اید جلوی دهان بد‌گوئی را گرفته‌اید.

هیچ نظری موجود نیست: