۸.۱۳.۱۳۸۹

الیل

منوچهر مطیعی تهرانی اگر در خواب ببینید که چلاق شده‌اید و قادر به برخاستن نیستید نشان آن است که رازی دارید، بزرگ و مخاطره‌آمیز که می‌ترسید مردم از آن آگاه شوند و بهتر هم این است که راز خود را از مردم بپوشانید و حفظ کنید. ابن سیرین نیز از جابر مغربی نقل می‌کند که در این صورت خوب است تماس خود را با دیگران کم کنید.

هیچ نظری موجود نیست: