۸.۱۳.۱۳۸۹

افتادن

منوچهر مطیعی تهرانی
بسیار اتفاق می‌افتد که در خواب می‌افتیم یا بی‌آنکه خوابی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می‌کنیم و در این حال سراسیمه برمی‌خیزیم و می‌نشینیم. این نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعا هیچ تعبیری ندارد زیرا اصولا خواب نیست. اما در مورد دیگر خواب می‌بینیم با مقدمه و موخره و در جریان این خواب مشاهده می‌کنیم که می‌افتیم یا پرت می‌شویم و یا از ارتفاعی سقوط می‌نماییم. این خواب است و تعبیر دارد و باید در خواب‌نامه به دنبال معنی و مفهوم آن گشت. افتادن به روی اشخاص نشان نوعی اختلاف و منازعه است که باید در روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم و از برخوردهای تند و خشم آلود پرهیز کنیم. افتادن از بلندی ناکامی است. ناکامی و نامرادی در بر آوردن کلیه آرزوهای نهانی که در دل داریم و این ناکامی بستگی دارد به ارتفاع محلی که از آن می‌افتیم. اگر دیدید که به روی در خانه یا درگاه و آستانه افتادید برای شما تشویش و نگرانی پیدا می‌شود. اگر از کوه پرت شدیم در کارها با شکست رو به رو می‌شویم و نارضایی برای ما پیش می‌آید و میزان آن هم بستگی دارد به آسیبی که در اثر سقوط به ما وارد می‌آید. احتمالا می‌افتید اما دوباره برمی‌خیزید و از همان کوه بالا می‌روید. از پلکان پرت می‌شوید و مجددا به بالا رفتن می‌پردازید این دو یکدیگر را خنثی می‌کنند و نشان دهنده این واقعیت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستید و شکست شما را از پای در نمی‌آورد.

اگر در نتیجه افتادن مجروح شدید به اندازه زخمی که به شما وارد آمده زیان می‌بینید. لرزیدن و افتادن از رسیدن رنج و بلا خبر می‌دهد. اگر کسی شما را پرت کرد و در نتیجه به زمین خوردید بی‌تردید شخصی موجب تخفیف شأن و مقام شما می‌شود و اگر شما کسی را به پایین انداختید این آسیب از شما به دیگری وارد می‌آید. اگر افتادید ولی آرام و آهسته (مثل یک ورقه کاغذ در هوا) به زمین رسیدید خطری شما را تهدید می‌کند ولی زیان نمی‌بینید. اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شما آبی صاف و روشن بود نا خواسته حادثه‌ای اتفاق می‌افتد که به خشنودی شما پایان می‌یابد. روی هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی که در زندگی ما را تهدید می‌کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل می‌گیرند که روح ما از آن خطرها آگاهی می‌دهد.

هیچ نظری موجود نیست: