۸.۱۳.۱۳۸۹

بوق زدن
منوچهر مطیعی تهرانی
بوق زدن در خواب کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغ گوئی و خیانت. ممکن است در اتومبیل باشیم و بوق بزنیم یا بوقی در دست داشته باشیم و در آن بدمیم. در مورد اول خواب ما گویای این است که کاری نیرنگ آمیز می‌کنیم. هدفمان ایجاد محبوبیت بیشتر است اما به شکست می‌انجامد و اثری نامطلوب باقی می‌گذارد. در مورد دوم یعنی دمیدن در بوق دستی خواب ما می‌گوید دروغی می‌گوئیم که فاش می‌‌شود و شرمندگی و ندامت می‌آورد. برای زنان بوق زدن به هیچ وجه خوب نیست و گویای رسوایی است. چنانچه زنی در خواب ببیند که بوق می‌زند، چه در اتومبیل باشد و چه در بوق بدمد، خواب او می‌گوید کاری زشت انجام می‌دهد که به رسوایی و بدنامی می‌کشد و چنین زنی باید به شدت مراقب اعمال و رفتار خویش باشد. اگر در عالم خواب صدای بوق شنیدیم و ندانستیم از کجاست یاوه و دروغ می‌شنویم. اگر دیدیم که کسی بوق می‌زند و از مقابل ما به سرعت عبور می‌کند، شخصی دروغ می‌گوید و خیانت می‌ورزد اما زیانش به ما نمی‌رسد ولی اگر بوق زد و نزدیک شد به ما دروغ می‌گوید و هدف خیانت او ما هستیم.

هیچ نظری موجود نیست: