۹.۰۲.۱۳۸۹

ورم
امام جعفر صادق
آماس یا ورم بر تن دیدن در خواب بر چهار وجه تعبیر دارد:
۱. افزایش مال
۲. زنی سودمند
۲. پسری برایش به دنیا خواهد آمد
۳. حاجتش روا می‌شود
۴. از غم‌ها نجات می‌یابد

ابراهیم کرمانی
اگر در خواب بر تن خود آماس بی‌درد ببیند، به اندازه آن، نال حلال نصیبش خواهد شد.

ابن سیرین
آماس در خواب، به تعبیر مال است.

ـ اگر ببیند جائی از تن او اماس یا ورم کرده است، به اندازه آن مال به‌دست خواهد آورد.
ـ اگر جائی از بدن خود را ورم کرده و عفونت کرده ببیند، مال فراوانی به‌دست خواهد آورد.

هیچ نظری موجود نیست: