۸.۲۳.۱۳۸۹

شیر
منوچهر مطیعی تهرانی
شیر (حیوان) در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی‌حساب و بی‌رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می‌شود. چنانچه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می‌گیریم. اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می‌گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می‌شویم و از مخاطره می‌رهیم. شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد و چنانچه ببینید شیر ماده‌ای را رام کرده‌اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می‌برید. شیر (لبن) شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است به‌خصوص اگر شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره. شیر شتر در خواب نعمتی است که در سفر عایدتان می‌شود یا از راه دور می‌آید. روی هم رفته شیر در خواب های ما نعمت است و هر چه تازه‌تر باشد بهتر است. شیر آب معاش ما است و طریقی است که امرار معاش می‌کنیم. چنانچه در خواب ببینیم شیر دستشوئی ما گرفته و هر چه می‌پیچانیم باز نمی‌شود مشکلی در طریق امرار معاش برای ما به وجود می‌آید. اگر شیر را بگشائیم و آب زیادی از آن بیرون بزند معاش ما فراخ می‌شود. اگر نتوانیم آب را قطع کنیم و ببندیم هر چه شیر را به پیچانیم با زهم آب از آن خارج شود مال خود را هزینه می‌کنیم و هدر می‌دهیم.

هیچ نظری موجود نیست: