۸.۱۵.۱۳۸۹

تن
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن تن دیگران در خواب خوب نیست همچنان که در بیداری نیز کاری پسندیده به نظر نمی‌رسد. اگر در خواب بدن لخت کسی را ببینید کسالت و اندوه برای شما حاصل می‌شود. اگر کسی را که می‌بینید تنی ضعیف و نحیف و استخوانی داشته باشد دچار تنگی معاش خواهید شد و چنانچه فربه و چاق باشد وسعت رزق می‌یابید. دیدن تن زنان در خواب اگر خواب شیطانی باشد تعبیر ندارد و اگر شیطانی نباشد ارتکاب گناه است و خواب شما می‌گوید عملی خلاف انجام می‌دهید. اگر تن خود را در خواب ببینید که لاغر شده همان تعبیر را دارد و اگر ببینید که تورم و برجستگی دارد گرفتار بیماری می‌شوید. اگر ببینید که تن شما زرد شده بیمار می‌شوید و اگر لکه‌ای بر سینه شما بود به شما تهمت می‌زنند.

هیچ نظری موجود نیست: