۸.۱۵.۱۳۸۹

تلفن

منوچهر مطیعی تهرانی
تلفن دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید. اگر در خواب ببینید که تلفن دارید به دیدار دوستی نایل می‌شوید. برای کسانی که تلفن در خانه دارند این خواب عادی است. تلفن شکسته و خراب شکست عاطفی است. چنانچه در خواب ببینید تلفن شکسته‌ای دارید یا گوشی را برمی‌دارید صدایی نمی‌شنوید بین شما و کسی که مورد توجه شما است مفارقت می‌افتد یا کدورت حاصل می‌شود. از تلفن صدای غیرمأنوس شنیدن نیز همین تعبیر را دارد و گویای این است که دوستی از شما آزردگی دارد.

هیچ نظری موجود نیست: