۸.۲۳.۱۳۸۹

عنبر
منوچهر مطیعی تهرانی
عنبر سود و نفع است چه بگیرید و چه بدهید و چه بخرید و کلاً تعبیر عطرها را دارد. به ندرت ممکن است در شرایطی که ما هستیم و داریم عنبر در خواب ببینیم زیرا غالباً عنبر را نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم در گذشته چه مصارفی داشته. فقط می‌دانیم معطر است لذا تعبیر عطریات را دارد.

هیچ نظری موجود نیست: