۸.۲۳.۱۳۸۹

عنکبوت

منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می‌آورد. بیشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح می‌شود یا خشم و نارضائی. اگر عنکبوت را جائی غیر از خانه خویش ببینید دشمن ضعیف ناشناسی این حالت را در شما به وجود می‌آورد. عنکبوت دشمن نیست بد‌خواهی است که بیشتر از آزار‌رساندن تنفر بر‌می‌انگیزد. معبران نوشته‌اند (عنکبوت دشمن خفیفی است) ولی دشمن نیز می‌تواند هم عامل خشم شود و هم موجب بر انگیخته‌شدن نفرت و اشمئاز. عنکبوت گویای کراهت و نفرت است و هر جائی که باشد تعبیر به همان جا بر می‌گردد. تار عنکبوت گرفتاری و دست و پاگیری است اما نه زیاد بلکه تشو‌یش‌های کوچک و ناراحتی‌های مختصر در خواب‌های ما به صورت تار عنکبوت ظاهر می‌شود. نیکو است اگر ببینید که خانه و اتاق یا محل کار خود را از تار عنکبوت می‌‌زدائید زیرا این عمل به معنی آن است که ناراحتی‌ها و تشویش‌ها را از خود می‌رانید و سکون و آرامش را باز می‌یابید. اگر ببینید صندوق یا جامه‌دان شما تار عنکبوت بسته با همسرتان کدورت پیدا می‌کنید. همین‌طور است اگر ببینید که آشپزخانه تار‌عنکبوت دارد در این صورت با همسرتان قهر می‌کنید.

هیچ نظری موجود نیست: