۸.۲۵.۱۳۸۹

فانوس
منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید جائی تاریک است و شما فانوسی در دست دارید خواب شما می‌گوید امیدی در شما به وجود می‌آید که اهمیت آن و تأثیرش در آینده شما به اندازه نوری است که از فانوس به اطراف پراکنده می‌گردد. اگر آن جا بودید جز شما که بیننده خواب هستید کسان دیگری هم حضور داشتند این روشنائی امید و خوشبینی برای ایشان هم کارساز است. اگر در خواب ببینید جائی تاریک هستید و فانوس خاموش در دست دارید مشکلی برای شما پدید می‌آید که اهمیت آن به اندازه عظمت تاریکی است. حال اگر در همان حال فانوس را روشن کنید با مشکل به مبارزه خواهید پرداخت و پیروز خواهید شد و پیروزی شما به اندازه نوری است که از فانوس بر‌می‌خیزد و اطراف را روشن می‌کند. چنانچه فانوس را درون تاریکی افروختید و همه‌جا روشن شد پیروزی شما عظیم است ولی اگر تنها اطراف فانوس مختصر نوری به وجود آمد پیروزی شما محدود و مختصر خواهد بود. اگر در خواب ببینید که هنگام روز و در روشنائی فانوس می‌خرید یا کسی به شما می‌دهد امید بیهوده و کاری عبث است.

امیدی است بیهوده که در دل شما پدید می‌آید و خدمتی بی‌ثمر که دیگری برای شما انجام می‌دهد ولی اگر در ظلمت کسی فانوس به شما بدهد خدمتی شایسته و در خور انجام می‌دهد که موجب رفع نگرانی‌های شما می‌شود. حتی اگر فانوسی که او می‌دهد خاموش باشد خوب است. همین تعبیر را دارد اگر شما به کسی فانوس بدهید. اگر دیدید فانوس‌های متعدد دارید امید‌هائی برای شما پیدا می‌شود. دیدن فانوس روشن در خواب نیکو است. فانوس روشن در تاریکی بهتر است و نیکو نیست اگر ببینید فانوس از دستتان بیفتد و بشکند یا آن را گم کنید یا کسی از شما بدزدد. فانوس شکسته و ناهنجار و غیر‌قابل‌استفاده هم خوب نیست و اگر در خواب کسی به شما بدهد نشانه آن است که نسبت به شما خیانت می‌ورزد. اگر در خواب ببینید باد تندی می‌وزد و شما فانوسی در دست دارید خوب است چون خواب شما می‌گوید حادثه‌‌ای به سرعت و عظمت آن باد اتفاق می‌افتد و شما در جریان حوادث قرار می‌گیرید اما به هدایت کسی از مهلکه نجات می‌ابید به شرطی که باد فانوس شما را خاموش نکند ولی اگر در همان حال دیدید که باد فانوس را خاموش کرد خوب نیست.

هیچ نظری موجود نیست: