۸.۲۵.۱۳۸۹

غول
منوچهر مطیعی تهرانی
غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنی است بزرگ که از او هم بیم داریم و هم آسیب می‌بینیم و همیشه برای ما خطر ایجاد می‌کند. چنانچه در خواب غولی دیدید که عزم شما را داشت از جانب کسی مورد تهدید قرار می‌گیرید. اگر از غول بگریزید امنیت می‌یابید و اگر او را بکشید یا منهدم کنید بر دشمن چیره می‌شوید. اگر در خواب غولی ببینید که خوشحال است شما غمگین می‌شوید و اگر غول اندوهگین و ژنده بود شادی بزرگی برای شما پیش می‌آید. غول واکنش ضعف بیننده خواب است. عظمت کار هم می‌تواند مولد احساس ضعف باشد.

هیچ نظری موجود نیست: