۸.۲۲.۱۳۸۹

شب بو
منوچهر مطیعی تهرانی
شب بو زنی است لاغر‌اندام و زیبا و نیک‌مختصر و خوش‌سخن و خوش‌نیت که به هنگام سختی و تنگی به کمک و یاری شما می‌شتابد ولی خیلی زود شما را ترک می‌کند و می‌رود. شما به صفا و پاکدامنی او می‌توانید اعتماد داشته باشید ولی به وفا و استقامت او نباید مطمئن شوید. برای زنان نیز شب‌بو باز هم همان زن است که البته هوو و رقیب نیست. حتی می‌تواند خواهرشان باشد. اگر در خواب گل شب بو یا ساقه و نهال شب بو داشته باشید نشان آن است که چنان زنی به وقت سختی از شما دلجوئی می‌کند لیکن خیلی زود می‌رود و شما را تنها می‌گذارد شاید قبل از اینکه مشکل شما کاملاً مرتفع شده باشد.

هیچ نظری موجود نیست: