۸.۲۳.۱۳۸۹

طلاق
منوچهر مطیعی تهرانی
از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کنند که اگر ببینید زن خویش را طلاق داده‌اید کاری می‌کنید که از کرده خود پشیمان و نادم می‌شوید. معبران دیگر نیز با اندکی اختلاف همین عقیده را دارند. اما نود درصد کسانی که همسر خویش را طلاق می‌دهند یا ازدواج‌هائی که به متارکه و جدائی می‌انجامد همراه با ندامت و ملامت و پشیمانی و سرزنش است و به همین علت است که غالباً رجوع اتفاق می‌افتد و زوجین با ابراز پشیمانی به سوی یکدیگر باز می‌گردند به‌خصوص اگر صاحب فرزند یا فرزندانی باشند. زمینه تعبیر فوق و اطلاق ندامت به امر طلاق در خواب نیز همین است. چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده‌اید کاری می‌کنید که از انجام آن خشنود نمی‌شوید. شما را ملامت می‌کنند ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می‌خواهید طلاق بدهید غصه و اندوهی دارید که تلاش می‌کنید از رنج آن برهید. اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده تعبیر عیناً همین است که گفتیم. باز هم شما غم و اندوهی دارید که می‌کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت‌خوردن است که دیگری از انقیاد رهید و راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

هیچ نظری موجود نیست: