۸.۲۳.۱۳۸۹

شیطان
ابراهیم کرمانی
ـ اگر ببیند مطیع ابلیس شد، به هوای نفس گرفتار می‌آید.

ـ اگر ببیند ابلیس چیزی به او بخشید، اگر چیز خوبی ببخشد مال حرام بدست می‌آورد و اگر چیز بدی ببخشد در دین و اعتقادش خلل وارد می‌شود.

ـ اگر ابلیس را شادمان ببیند، تعبیر آن باشد که مردم در راه تباهی سیر می‌کنند‌.

ـ اگر ببیند با شمشیر یا اسلحه به ابلیس حمله کرد و او بگریخت، به مقامی والا می‌رسد و به عدل و ‌‌داد رفتار خواهد کرد.

ـ اگر ببیند موفق به کشتن ابلیس شد، بر هوای نفس غلبه می‌کند و درستکاری در پیش می‌گیرد‌.

تام چت ویندرا
دیدن ابلیس در خواب، به مفهوم امیال جنسی و غیرایز سرکوفته است، خواب ابلیس بد طالع نیست و قاعدتاً در مواقعی ظاهر می‌شود که فرد تصمیم می‌گیرد از راه خلاف موازین اخلاقی به هدفی لذتبخش و پر سود برسد.

دانیال
ـ اگر ابلیس را در خواب ببیند، دلیل بر دیدن دشمنی است دروغگو، بی‌اعتقاد، فریبکار بی‌شرم و نا‌امید از خوبی‌ها و تیکی‌ها که همواره دیگران را به بدی و شر می‌خواند و برخورد نکردن با او مناسب‌تر است.

ـ اگر ببیند با شیطان جنگید و او را مغلوب کرد، تعبیر آن باشد که به خیر و صلاح تمایل دارد.

ـ اگر ببیند با ابلیس درگیر شد و شکست خورد، به راه شر و فساد تمایل دارد.

ـ اگر ببیند با ابلیس سخن می‌گوید، از راه الهی منحرف می‌شود و سر از اطاعت پروردگار باز می‌زند‌.

ـ اگر ببیند ابلیس نصیحتش می‌کند و او خشنود است، تعبیر چنان است که هم به مال و هم به تن و جان او آسیب می‌رسد.

ـ اگر ببیند ابلیس دست او را گرفت و به جائی برد، دلیل انست که به گناهی بزرگ دست خواهد زد و اگر در خواب لفظ استغفار بر لب ْورده باشد پس از گناه به نصیحت خیرخواهی از گناه باز خواهد گشت.

ـ اگر ببیند بر‌کردن ابلیس زنجیر می‌گذارد، در راه دین میان اهل رستگاری به شادمانی می‌رسد.

ـ اگر ابلیس را در مانده ببیند دلیل آن بلشد که علما و درستکاران و صالحان به توفیق خواهند رسید.

هیچ نظری موجود نیست: