۸.۲۰.۱۳۸۹

زیره
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن زیره در خواب بد نیست به خصوص اگر بوی خوش داشته باشد. استشمام بو و عطر زیره در خواب بدون اینکه خود زیره را ببینید خبری است که به شما می‌دهند و با آن خبر شما را خوش‌دل می‌کنند. دیدن زیره با برنج پخته یعنی زیره پلو خوب است و مال و پولی است که به شما می‌رسد یا تحصیل می‌کنید. دیدن مقدار زیادی زیره در خواب خوب نیست به‌خصوص این که هیچ‌ چیز دیگر با آن نباشد. چنانچه در خواب ببینید مقداری زیره مقابل شما ریخته‌اند و فقط آنجا زیره هست و چیز دیگری نیست در کاری احساس درماندگی می‌کنید یا سرد و بی‌علاقه می‌شوید. اما مقدار اندک آن خوب است مگر آنکه بوی ناخوش داشته باشد و شما از استشمام بوی آن کراهت احساس کنید.

هیچ نظری موجود نیست: