۸.۲۰.۱۳۸۹

زولبیا
منوچهر مطیعی تهرانی
زولبیا حکم شیرینی‌های دیگر را دارد با این تفاوت که پیچیدگی کار است اما نه چندان زیاد. اگر ببینید که زولبیا خریده‌اید یا کسی به شما داده یا دارید می‌خورید کارتان موقتاً گره می‌خورد اما زود رفع می‌شود. خوردن زولبیا نیز همین تعبیر را دارد.

هیچ نظری موجود نیست: