۸.۱۲.۱۳۸۹

استوانه

منوچهر مطیعی تهرانی در زندگی امروز ما استوانه فقط می‌تواند ستون‌های استوانه‌ای باشد که اینجا و آنجا می‌بینیم و این چنین استوانه‌ای در خواب به جفت تعبیر می‌شود. برای مرد، زن و برای زن مرد. معبران نوشته‌اند استوانه در خواب زنی است محکم و استوار که می‌توانید بر آن تکیه کنید. برای زن نیز این حکم صادق است و چنانچه زنی استوانه و ستونی استوانه‌ای در خواب ببیند گویای آن است که مردی با قدرت و شخصیت در زندگی او شکل می‌گیرد و ظاهر می‌شود. اگر پشت به استوانه داده و تکیه کرده‌اید زنی قدرتمند از شما حمایت می‌کند یا به شما چشم دارد که می‌توانید به او متکی باشید. برای زنان همین حکم جاری است.

هیچ نظری موجود نیست: