۸.۱۳.۱۳۸۹

اسفند

منوچهر مطیعی تهرانی اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید. چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش می‌افکنید موردی پیش می‌آید که از انجام کاری هراس دارید. اسفند را در بیداری برای دفع چشم زخم دشمنان و بدخواهان در آتش می‌افکنیم در خواب نیز تجسم مکانیسم دفاعی روح ما است در مقابل حوادث بیم آور آینده و به هیچ وجه بد نیست.

هیچ نظری موجود نیست: