۸.۲۲.۱۳۸۹

سوسک
منوچهر مطیعی تهرانی
سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می‌آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می‌آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوشدلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک‌های زیاد تشویش و نگرانی است به‌خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

هیچ نظری موجود نیست: