۸.۲۲.۱۳۸۹

سه تار
منوچهر مطیعی تهرانی
سه‌تار کلاً ساز شادی نیست. سه تار ساز غربت، ساز تنهائی و ساز غم است و دیدنش در خواب همین سه چیز را به تعبیر می‌آورد. اگر در خواب ببینید سه‌تار دارید و در بیداری و در بیداری اصلاً اهل موسیقی نباشید نشان آن است که موجبی برای غمگین‌شدن پیدا می‌کنید. اگر ببینید سه‌تار می‌زنید کاری می‌کنید که هم برای خودتان غم می‌آورد و هم برای دیگران. داشتن سه‌تار شکسته مصیبت و فتنه و بلا و اندوه بزرگ است و چنانچه بیننده خواب ببیند سه‌تاری دارد که شکسته بلای برای او می‌رسد و اگر بیننده خواب نسبت به موسیقی دارای اهلیت باشد فقط شکست در کار و شغل و حرفه است. تعبیری که نوشته شد برای کسانی است که با موسیقی سر و کار ندارند. اگر در خواب ببینید که دیگری سه‌تار می‌زند و شما گوش می‌دهید برای شما غمی فرا می‌رسد ولی اگر صدای سه تار را شنیدید و زننده آن را ندیدید خبری می‌رسد که خوشحال‌کننده نیست و موجب تأثر شما می‌شود. خریدن و گرفتن سه‌تار ارتکاب گناه است.

هیچ نظری موجود نیست: