۸.۲۳.۱۳۸۹

شکر
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن شکر اندک در خواب نیکو است و شیرین‌کامی و توفیق تعبیر شده است همچنین شنیدن سخنان خوش از دوستان ولی شکر بسیار دیدن در خواب خوب نیست و نوشته‌اند حرص و آز و طمع است و در نتیجه تلخ کامی و شکست. اگر ببینید که شکر می‌خورید، چه با چای و چه به طریقی دیگر، در صورتی که شکر محور خواب شما باشد نیکو است و خواب شما می‌گوید توفیق و نصرتی انتظار شما می‌کشد یا شما را تحسین می‌کنند و می‌ستایند که البته کاری مورد قبول و پسند عام انجام می‌دهید ولی شکر زیاد اگر در خواب ببینید که به‌طور غیر‌معمول می‌خورید یا انباشته می‌کنید خوب نیست.

هیچ نظری موجود نیست: