۸.۲۵.۱۳۸۹

فسنجان
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن فسنجان در خواب بد نیست و آن را باید جزو غذاهای خوب محسوب داشت. فسنجان مالی است که آماده و اندوخته و فراهم شده به دست بیننده خواب می‌رسد و به طبع او بسیار خوش می‌آید ولی کسی که مال را فراهم آورده زحمت بسیار کشیده و مراحل بی‌شماری را پشت سر نهاده است که از آن مال بهره کمی می‌برد. اگر در خواب ببینید که فسنجان می‌خورید چنین مالی به دست شما می‌رسد که شاید میراث باشد. چنانچه در خواب ببینید که خودتان فسنجان می‌پزید مالی را برای دیگران می‌اندوزید. زحمتی می‌کشید و ثروتی گرد می‌آورید که خودتان بهره اندکی از آن می‌برید. روی‌هم‌رفته دیدن فسنجان در خواب خوب است به‌شرطی که ترش نباشد. معمولاً رب انار در فسنجان می‌زنند و رب انار ترشی دارد. چنانچه در عالم خواب ترشی رب محسوب باشد و دهان شما آن را حس کند اثر نیک خواب از بین می‌رود و غم و رنج و اندوه همراه آن مال اندوخته به سراغ بیننده خواب می‌آید.

هیچ نظری موجود نیست: