۸.۲۵.۱۳۸۹

فرعون
منوچهر مطیعی تهرانی
فرعون در خواب‌های ما همان تعبیر را دارد که برای پادشاه گفتیم. در خواب‌های خویش ما شخصی را می‌بینیم که لباس‌های گران قیمت و باشکوه پوشیده و کفش‌های زرین به پا کرده و خدم و حشم و درگاه و بارگاه دارد. دیدن چنین شخصیتی با این خصوصیات دلیل دیدن پادشاه نیست، او فرعون هم نیست. آنچه به شخصیت رویای ما هویت می‌دهد تصوری است که در عالم خواب در ذهن ما به وجود می‌آید و پیش خود می‌گوئیم: اینکه فرعون است، اینکه پادشاه است، اینکه سزار امپراتور روم است. این اندیشه او را هویت می‌دهد و ذهن ماست که او را می‌شناسد. تعبیر دیدن فرعون همان است که برای پادشاه نوشتیم ولی آنچه می‌خواهیم اینجا اضافه کنیم این است که اگر از فرعون بترسیم خوب نیست. ما به‌طور‌کلی درباره فرعون و شوکت و عظمت او باورهائی داریم، همین باورها ممکن است موجب خوف و وحشت در ما بشود. چنانچه در خواب فرعون ببینیم و بترسیم نشان آن است که گرفتار ظلم و ستم می‌شویم و حقی از ما ضایع می‌گردد ولی اگر نترسیم با بهجت و سرور رو‌به‌رو می‌شویم.

هیچ نظری موجود نیست: