۸.۱۴.۱۳۸۹

تخمه
منوچهر مطیعی تهرانی
تخمه و تخمه‌شکستن در بیداری یک نوع تفنن و سرگرمی است اما در خواب نشان ارتکاب گناه و اعمال غیرمجاز است. چنانچه در خواب ببینید که تخمه می‌خواهید نشان آن است که خود را با موردی سرگرم می‌نمایید که مطلوب و پسندیده نیست مثل قمار، شرابخواری، اعتیاد و معاشرت‌های بد. خود شما ممکن است آن را بپسندید اما اجتماع نمی‌پسندد و تخمه گویای این قبیل کارها است. گرفتن یا خریدن تخمه گویای این است که خود خواب بیننده مشتاقانه این کارها را می‌کند. اگر کسی به شما تخمه تعارف کرد شما را به کار خلاف دعوت می‌کند. تخمه مال حرام و غیرمشروع نیز هست و اگر مقدار زیادی تخمه داشتید خواب شما خبر می‌دهد که به پولی مشکوک و حرام دسترسی می‌یابید. تخمه بو نداده در صورتی که نشکنید خیر و برکت است. اگر در خواب دیدید که تخمه هندوانه، یا کدو یا آفتاب گردان دارید خواب شما می‌گوید خبری به شما می‌رسد که به وسیله آن خود شما می‌توانید منبع خیر و برکت باشید. آن چنان که اگر تخمه بو نداده را در زمین بکارند سبز می‌شود و بار می‌دهد.

هیچ نظری موجود نیست: