۸.۱۴.۱۳۸۹

تخت
منوچهر مطیعی تهرانی
در مورد تخت عیناً نوشته معبران کهن را نقل می‌کنم. نوشته‌اند اگر کسی ببیند که بر تخت نشسته که چیزی بر آن گسترده نیست نشان آن است که به سفر می‌رود و اگر ببیند که روی تحت خوابیده یا نشسته و چیزی بر تخت گسترده به قدر و قیمت آن تخت دشمنانش را مقهور می‌کند و شکست می‌دهد ولی عاقبت او را بر دار کنند و اگر ببیند که از تخت افتاده از قدر و منزلت ساقط می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: