۸.۱۵.۱۳۸۹

تونل


منوچهر مطیعی تهرانی
تونل در خواب‌های ما گویای سختی مقداری از راه زندگی ما است. راهی که داریم می‌پیمائیم به‌خصوص اگر سرگرم انجام کار بزرگی باشیم دیدن تونل در خواب این را می‌گوید که با مشکلی رو به رو خواهیم شد که چنانچه از آن مرحله بگذریم راهمان صاف و هموار خواهد بود. تونل در واقع راهی است زیر کوه که برای تسهیل در عبور و مرور ساخته می‌شود ولی در خواب ما برخورد با تونل گویای رو به رو شدن با مشکل و مانع و تنگی و تاریکی است. چنانچه در خواب دیدید که پیاده یا سواره وارد تونلی شدید به دشواری و سختی می‌رسید و با تنگی و تاریکی رو به رو می‌گردید و چنان چه از تونل بیرون آمدید مشکلات را پشت سر می‌نهید. وارد نشدن به تونل به معنی عبور از سختی‌ها نیست بلکه گویای فرار از مشکلات است در حالتی که مشکل باقی می‌ماند و اگر باز هم خواستیم از آن راه بگذریم ناگزیر با همان سختی رو به رو خواهیم شد. اگر داخل تونل گیر کرده باشید خواب شما از دشواری عظیمی خبر می‌دهد که مهلک است و باید خیلی هوشیار باشید. چراغ مردی است که شما را راهنمائی می‌کند اما قادر به کمک نیست. اگر در تونل بودید و صدائی شنیدید که صاحب صدا را نتوانستید ببینید خوب نیست و بدتر این است اگر صاحب صدا شما را به‌نام بخواند. مشاهده روشنائی دهانه خروجی تونل درخشش نور امید است و عبور از تونل با اسب بهتر از عبور با اتومبیل است زیرا اتومبیل کسی است که نمی‌توانید به درستی و صمیمیت و اعتماد داشته باشید.

هیچ نظری موجود نیست: