۸.۱۵.۱۳۸۹

ته چین
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن ته‌چین در خواب برخلاف دیدن ته دیگ است. ته چین مائده و نعمت است مخصوصاً اگر با گوشت مرغ همراه باشد، ته چین در خواب دیدن باگوشت گوسفند نیز نیکو است و خواب شما می‌گوید به نعمت و پول می‌رسید اما با مرغ بهتر است و خیر و برکت پردوام همراه دارد. ته‌چین اگر در رنگ سفید و سرخ باشد بهتر است که با رنگ زرد ببینیم. چنانچه در خواب ببینید که کسی ظرفی ته‌چین مقابل شما نهاد، از جانب او متنعم می‌شوید و خیر می‌یابید و اگر خودتان ته‌چین تعارف کردید موجب خیر و برکت برای دیگران می‌شوید. خوردن ته چین در خواب بهره‌وری از نعمات الهی است و هر چه ته چین کلفت‌تر باشد بهتر است. اگر خانمی ته‌چین می‌پزد صاحب فرزند می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: