۸.۱۵.۱۳۸۹

ته دیگ
منوچهر مطیعی تهرانی
ته‌دیگ ابتلا و غم پایان کارها است. اگر کار مهمی در دست انجام داشته باشید و به خواب ببینید که ظرفی پر از ته دیگ مقابل شما نهاده‌اند خواب شما خبر می‌دهد که در پایان آن کار گرفتار ملال و غم می‌شوید. آنچه درباره پلو و برنج پخته گفتم درباره ته‌دیگ صدق نمی‌کند. البته ته دیگ هم برنج پخته است اما تعبیری کاملاً متفاوت دارد. ته‌دیگ غم کهنه مالی است نه عاطفی و احساسی و به زبان دیگر (کاسه کوزه‌ای) است که بر سر بیننده خواب شکسته و در پایان کار همه گناهان شکست و ناکامی را به گردن خورنده ته‌دیگ می‌افکند. چنانچه در خواب ببینیم ته دیگ از دیگ می‌کنیم و می‌خوریم با غم و غصه‌ای که اتفاق و دنباله‌اش به ما رسیده دست و پنجه نرم می‌کنیم. اگر در خواب ببینیم که پلو پخته و بخشی بزرگ از آن ته‌دیگ شده خبر ازشکست و ناکامی در کاری است که به آن امید زیاد داشتیم و داریم. چنانچه خانمی درخواب ببیند پلوی او ته‌دیگ شده به شوهرش زیان مالی وارد می‌آید و اگر خودش فعالیت مالی داشته باشد زیان متوجه بیننده خواب خواهد شد. ته‌دیگ در خواب ما هر چه سیاه تر و کلفت تر باشد بدتر است.

هیچ نظری موجود نیست: