۸.۱۷.۱۳۸۹

دکتر
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن دکتر در خواب زاییده و حشت از بیماری‌هاست در بیداری ما، دیدن دکتر در خواب واکنش ترسی است که از بیماری داریم و عکس‌‌العمل تألمات روانی است که به علل مختلف بروز می‌کند و گاه نیز زمینه وسیع زمانی دارد مثلا از کودکی بیننده خواب ریشه می‌گیرد. چنانچه در خواب دیدید که خودتان بیمار هستید و دکتر شما را معالجه و معاینه می‌کند از بیماری وحشت دارید ولی همین دلیل وجود صحت و سلامت شما است. اگر در خواب از دکتر و بیماری خویش وحشت داشته باشید او دشمن شماست و تجسمی است از یک انسان بدخواه که پیرامون شما وجود دارد ولی اگر از او نترسید و با دکتر روابطی دوستانه و صمیمانه داشته باشید او دوستتان است و کسی است با خصایص یک پزشک عیسی‌دم که در مسیر حیات شما قرار می‌گیرد. همین حالت است اگر از دکتر دارو بگیرید. اگر فقط نسخه دکتر را در خواب دیدید و احساس کردید آن نسخه محتوی داروئی شفابخش است خبری خوش به شما می‌رسد که خوشحالتان می‌کند و اگر احساس خلاف داشتید خبری نامطلوب خواهید شنید.

هیچ نظری موجود نیست: