۸.۱۸.۱۳۸۹

رز
منوچهر مطیعی تهرانی
اگر باغی پر از گل‌های رز رنگارنگ ببینید به محیطی وارد می‌شوید که مردمی خوب دارد و شما از دیدار و مصاحبتشان متنفع می‌گردید. اگر ببینید که یک بوته رز در خانه خود کاشته‌اید که قبلاً نبوده زنی در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد. اگر همسر ندارید ازدواج می‌کنید و اگر همسر دارید و با او قهر هستید آشتی می‌کنید و اگر با زن دیگری نیز اختلاف دارید رفع کدورت می‌شود. اگر این خواب را زنی ببیند صاحب دختری می‌شود که در زیبائی و حسن خلق و طراوت و صباحت انگشت نما می‌شود. اگر این خواب را پسر جوانی ببیند عاشق می‌شود و ازدواج می‌کند. رز زرد گویای زنی است بیمار‌گونه ولی خوش‌قلب و نیک‌منظر. رز‌سرخ زنی است با نشاط. رز‌صورتی زنی است که مصاحبتش مغتنم است. رز خشکیده غمی است که از جانب یک زن به شما وارد می‌آید و خود آن زن نیز بلا و آسیب می‌بیند. اگر رز را در خواب پرپر کنید به یک زن آسیب کلی می‌رسانید و زندگیش را در مخاطره قرار می‌دهید.

هیچ نظری موجود نیست: