۸.۱۸.۱۳۸۹

دیوار

منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید که به راهی می‌روید و دیواری سر راه شما هست که نمی‌توانید از آن بگذرید مشکلی خواهید یافت که رفع آن در قدرت خودتان تنها نیست. اگر دیدید بر دیواری محکم و استوار نشسته‌اید در موقعیتی که دارید و مطلوب شما است مستقر خواهید شد یا موقعیت خوبی به دست می‌آورید. اگر دیدید دیواری که روی آن نشسته‌اید لرزان است موقعیت شما متزلزل خواهد شد. معبران نوشته‌اند دیوار در خواب حال بیننده خواب است در زندگی و در دنیا. اگر دیدید دیواری را بنا می‌کنید کاری مفید و مؤثر انجام می‌دهید ولی اگر دیدید دیواری نا به جا می‌سازید کاری خلاف عقل و تدبیر می‌کنید که گرفتار ندامت و پشیمانی می‌شوید. اگر دیدید از دیواری پائین جستید زندگی شما دچار تحول می‌شود و اگر از دیوار پرت شده یا افتادید تنزل مقام می‌یابید. اگر از دیواری بالا رفتید بر مشکلی توفیق می‌یابید ولی اگر در نیمه راه ماندید یا افتادید شکست می‌خورید و با عدم کار روبه‌رو می‌گردید. اگر دیدید که در خانه خویش دیوار می‌سازید روابط خانوادگی خوبی خواهید داشت و اگر دیوار خانه را خراب کنید با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کرد. چنانچه این خواب را زنی ببیند از شوهرش جدا می‌شود زیرا شوهر قوام زندگی زن است و خراب‌کردن دیوار برای زن خوب نیست.

هیچ نظری موجود نیست: