۸.۱۸.۱۳۸۹

دیوانه

منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب دیوانه‌ای را ببینیم که او را می‌شناسیم کاری نادرست انجام می‌دهیم که مورد سرزنش و شماتت واقع می‌شویم. اگر دیوانه‌‌ای را دیدیم که نمی‌شناختیم احتمال لغزش برای ما پیش می‌آید که باید هوشیار و آگاه باشیم. اگر در خواب دیدیم که خودمان دیوانه شده‌ایم سر زبان‌ها می‌افتیم و کاری خلاف انجام داده یا انجام خواهیم داد.

هیچ نظری موجود نیست: