۸.۱۸.۱۳۸۹

رادار

منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن رادار در خواب هیچ تعبیر خاصی نمی‌تواند داشته باشد مگر اینکه بگوئیم واکنش تمینات فوق‌العاده ما است. اگر رادار در خواب ببینیم و رادار چیزهائی به دلخواه ما نشان بدهد امید و خوش‌دلی است و نه چیز دیگر. اگر ببینید که خودتان رادار را اداره می‌کنید و کار می‌اندازید نشان آن است که برای رفع مشکلات خود کوششی بزرگ انجام می‌دهید.

هیچ نظری موجود نیست: