۸.۳۰.۱۳۸۹

لیمو
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن و خوردن، خریدن، گرفتن و داشتن لیموترش در خواب به‌هیچ‌وجه خوب نیست لذا درباره آن سخن نمی‌گوئیم اما لیموی‌شیرین. چون رنگ زرد دارد از نظر معبران اسلامی خوب تشخیص داده نشده. اگر در خواب ببینید لیموئی پوست کنده می‌خورید و طعم شیرین آن را می‌چشید بعد از یک دوره ناراحتی به نعمت و کامروائی می‌رسید زیرا لیمو به‌خصوص شیرینی آن کام و کامروائی است و صحت و سلامت می‌آورد. اگر لیموی شیرین پوست کنده کسی به شما بدهد لذتی باد‌آورده نصیب شما می‌شود. لذتی که انتظارش را نداشته‌اید و کام شما شیرین می‌شود. همین تعبیر است اگر شما لیموی شیرین پوست بکنید و به دیگری بدهید. دادن لیموی پوست‌نکنده ابراز محبت تلاقی نمی‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: