۸.۳۰.۱۳۸۹

لیوان
منوچهر مطیعی تهرانی
لیوان دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او مشورت می‌کنید و از او کمک می‌خواهید و در شرایط سخت نیاز شما را بر‌طرف می‌کند. اگر در خواب ببینید لیوانی کوچک و فلزی داریدتنگ روزی می‌شوید و در معاش شما مضیفه می‌افتد و چنانچه در خواب ببینید لیوانی بزرگ و خوش‌رنگ دارید معاش شما تأمین می‌شود. رنگ لیوان هر چه صاف‌تر و شفاف‌تر باشد بهتر است. لیوان بلور روشن و صاف کامروائی و خوشبختی است به‌خصوص اگر مرد جوانی در خواب ببیند لیوانی از بلور صاف و روشن و تراش دار در دست دارد با زنی دلخواه ازدواج می‌کند. زنی که مصاحب او خواهد بود و نیازهایش را جواب خواهد گفت. همین تعبیر هست برای دختران جوان و دم‌بخت به خصوص اگر از آن لیوان آبی صاف و روشن و خوشگوار بنوشند بسیار خوب است. اگر در خواب ببینید که لیوان خود را زدید و شکستید دوست و مصاحب خوبی را از‌دست می‌دهید یا چنانچه همسرتان صدیق و صمیمی است بین شما اختلاف می‌افتد. توجه داشته باشید که مصاحبت و صمیمیت در دیدت لیوان مستقر است لذادر مورد همسر چنانچه صمیمی و مصاحب باشد صدق می‌کند زن بی‌تفاوت مشمول این تعبیر قرار نمی‌گیرد. شکستن لیوان در خواب بیشتر برای زنان و مردان جوان خوب نیست.

هیچ نظری موجود نیست: